Policy för personuppgiftsbehandling

Denna policy tillämpas för behandling, (insamling, lagring, överföring , fakturering m.m.) av personuppgifter som förekommer inom E Handel.
Zoopunkten.se behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning för att skydda den personliga integriteten.

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom exempelvis användarnamn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, online-identifikation eller en av flera faktorer som är specifika för den fysiska personens identitet.
Behandling av personuppgifter
Vi är transparenta med hur och varför personuppgifter samlas in och behandlas. Med behandling avses all befattning med personuppgifter såsom insamling, lagring och användning.
Vi behandlar i huvudsak följande personuppgifter:
• Namn, personnummer, kontaktuppgifter, kreditupplysning, betalningsinformation och historik -
• Namn och kontaktuppgifter till pågående Order med oss Zoopunkten.se
• Namn och kontaktuppgifter till tidigare Orders med oss Zoopunkten.se
Zoopunkten.se behandlar inga känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av personuppgifter).
Insamling av personuppgifter
Vi samlar bara in uppgifter från den registrerade, exempelvis Vid registrering i våran web shop. När vi samlar in uppgifter. Sparas bara personnummer & adress samt e-mail och mobilnummer.

Ändamålen med att uppgifterna sparas
Zoopunkten.se För att lättare ge kunden service vid garantiärenden samt kunna spåra paket som –
Skickas från oss till er via Post Nord eller via D.H.L .

Ingå och upprätthålla avtalsrelationer
Personuppgifter om kunder som är privatpersoner behandlas för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet med den registrerade såsom hantering av betalning, leverans och hantering av reklamations- och garantiärenden.
Vi bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger de registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas enbart för det avsedda ändamålet och endast så länge som den registrerade är en Kund till Zoopunkten.se
Behandling av personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna lämna Rabatt utskick och fullgöra åtaganden enligt ovanstående avtal.
Uppgifter om tidigare kunder som inte samtycker att deras uppgifter sparas hos oss kommer att tas bort enligt kundens egna val.
Om kunden önskar att vi ska ta bort alla uppgifter
Så ska kunden själv inkomma med skriftlig ansökan, Då vi kommer att återkoppla till kunden för att verifiera detta med kunden så inget kommer ut till obehöriga personer. meddela att vi ska radera –
ta bort ,Dessa uppgifter som förekommer i vårt Ordersystem.

Marknadsföring
Zoopunkten.se behandlar e-postadresser för att genomföra direkt kunna erbjuda Zoopunktens- rabatterbjudande . OBS vi skickar INTE vidare till 3 de part .

Tystnadsplikt
Zoopunkten.se upprättar skriftliga avtal med bolagets anställda. Enligt dessa avtal garanteras säkerheten för de personuppgifter som behandlas och personuppgiftsbiträdet åtar sig att följa våra säkerhetskrav och krav rörande internationell överföring av personuppgifter.

Zoopunkten.se säljer aldrig några personuppgifter till någon annan för direktmarknadsföringsändamål eller liknande. I övrigt lämnar vi endast ut uppgifter om tvingande lag så kräver eller om den registrerade samtyckt därtill.
Rättigheter
Den registrerade har rätt att, enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som Zoopunkten.se behandlar avseende den enskilde. Begäran enligt detta stycke måste göras skriftligen och undertecknas av den enskilde personligen, till undvikande av obehörig åtkomst av personuppgifter.

Den registrerade har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi rättar, blockerar eller raderar den enskildes personuppgifter. För det fall Zoopunkten.se är skyldigt enligt lag att fortsätta med lagring av personuppgifterna, kan uppgifterna enbart blockeras.
Den registrerade har när som helt rätt att avregistrera sig från vårt nyhetsbrev eller utskick av direktmarknadsföring. Detta kan ske genom en länk i shopen utskicket eller genom att kontakta vår kundtjänst. Zoopunkten.se kommer i så fall att sluta behandla den registrerades personuppgifter för detta ändamål.

Informationssäkerhet och åtgärder
Zoopunkten.se vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, denna policy samt för att personuppgifterna inte ska förloras, eller bli tillgängliga för obehöriga.
Ansvar för personuppgifter
Zoopunkten.se är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter som sker för vår räkning och svarar således för att sådan behandling är laglig och korrekt.
Eventuella frågor, synpunkter och klagomål rörande Zoopunkten.se hantering av personuppgifter skickas till:
info@zoopunkten.se eller per ordinarie post
Zoopunkten.se
Lyckäng 1
51156 Kinna

Tillsynsmyndighet - Datainspektionen
Om du anser att Zoopunkten bryter mot gällande personuppgiftslagstiftning har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.
På Datainspektionens hemsida finns ytterligare information om hur du går tillväga.